การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ รร.บ้านห้วยน้ำเย็น

 

เมื่อ 20 พ.ย. 62 บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษดอยวาวี – ห้วยชมภู จัด กพ.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้  ประจำปี 62  เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
จากยาเสพติด ณ สนามกีฬา รร.บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จว.ช.ร.
โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานฯ