ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการร้อยใจรักษ์ บ.ห้วยคุ

เมื่อ 21 พ.ย.62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 3 ทำการสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ร่วมกับทีมนักสำรวจ ในพื้นที่คุ้มที่ 7 จำนวน 34 ครัวเรือน
เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูล เศรษฐกิจ, สังคม, ครัวเรือน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาทางเลือกขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ บ.ห้วยคุ  ม.8 ต.ปอ  อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.