ร่วมประชาคมหมู่บ้าน

 

เมื่อ 28 พ.ย. 62 ชป.ศป.บส.ชน.ที่ 10 จัด กพ. เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ต.ตับเต่า หัวข้อการหารือ การคมนาคม การเกษตรแหล่งน้ำ
การส่งเสริมอาชีพ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ.ไคร้เดชบุญเรือง ม.22 ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร.