เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน

 

เมื่อ 28 พ.ย. 62 บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 3 จัด กพ. เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
อำเภอแม่จัน (ศปถ.อ.แม่จัน) ประชุมเชิงปฏิบัติการและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย
และการจัดการอุบัติเหตุทางท้องถนน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปี 2563
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ รพ.แม่จัน อ.แม่จัน จว.ช.ร.
โดยมี นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส อ.แม่จัน จว.ช.ร. เป็นประธานในการประชุม