ร่วมทำการเขียนแผนที่เดินดินในชุมชน บ้านห้วยหาน ม.9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.

 

เมื่อ 30 พ.ย. 62 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 3 จัด กพ. ร่วมกับ นายกฤษฎิ์หิรัญ มหาวิรุฬ MR.AD.2, นายเอกภพ จตุโชคอุดมพร ผญบ.บ้านห้วยหาน ม.9,
นายสันติ แซ่ว่าง ผช.ผญบ.บ้านห้วยหาน ม.9 และราษฎร บ้านห้วยหาน ม.9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ทำการเขียนแผนที่เดินดินในชุมชน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาทางเลือกขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พร้อมทั้งปรึกษา
                ในการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสังคมของชุมชนในพื้นที่