กองทัพบก
กองทัพภาคที่ 3
สำนักงาน ปปส.
กรมการปกครอง
กระทรวงยุติธรรม
กอ.รมน.
สำนักงาน ปปส.ภาค 5
สำนักงาน ปปส.ภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดพะเยา
 
โลโก้ของหน่วย 1600*1200
 
 
 
 
 

 
         
     
      แถลงข่าว การปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่สามารถวิสามัญ ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 2  ศพ
ยึดยาเสพติดได้จำนวน 20 เป้  เป็นยาไอซ์ประมาณ 600 กิโลกรัม
         
     
      ผอ.ศอ.บส.ชน.ตรวจสอบสถานประการโลจิสติกส์เอกชน ตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ เมื่อ 14 ธ.ค.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศอ.บส.ชน.
แถลงปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ครั้งที่ 1/63
         
     
      เมื่อ 2 ธ.ค.62 ผอ.ศอ.บส.ชน. เป็นประธานการประชุม จัดทำเป้าหมาย ประกอบแผนปฏิบัติการร่วม รายละเอียด เมื่อ 1 ธ.ค.62 ผอ.ศอ.บส.ชน.ร่วมแถลงการตรวจยึด
ยาบ้าจำนวน 6.8 ล้านเม็ด ที่ สภ.เชียงของ รายละเอียด
       
       
     
     
      เมื่อ 29 พ.ย.62 ผอ.ศอ.บส.ชน. แถลงการตรวจยึด
ยาบ้า จำนวน 2 ล้านเม็ด ที่ จว.ช.ร.
รายละเอียด
เมื่อ 28 พ.ย.62 ผอ.ศอ.บส.ชน. ร่วมแถลงการจับกุม
ยาบ้า จำนวน 2.8 ล้านเม็ด ที่ ภ.5
รายละเอียด
         
     
      เมื่อ 28 พ.ย.62 ผอ.ศอ.บส.ชน.ตรวจเยี่ยมหน่วย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.ม.ส. และเข้าพบ ผจว.ม.ส.
รายละเอียด
เมื่อ 27 พ.ย.62 ผอ.ศอ.บส.ชน. ร่วมประชุมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านยาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จประจำปี 2562
รายละเอียด
         
     
      เมื่อ 26 พ.ย.62 ผอ.ศอ.บส.ชน. ตรวจเยี่ยมหน่วย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เวียงแหง จว.ช.ม.
รายละเอียด
เมื่อ 25 พ.ย.62 ผอ.ศอ.บส.ชน. ตรวจเยี่ยมหน่วย
ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.แม่อาย จว.ช.ม.
รายละเอียด
         
       
 
       
      -เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยสร้างการบริโภคผักผลไม้ ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร.
      -ร่วมทำการเขียนแผนที่เดินดินในชุมชน บ้านห้วยหาน ม.9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
      -สำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่เดินดิน บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
      -ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด รร.บ.ทรายทอง ม.7 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
      -ร่วมพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.วาวี
      -เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสี่เผ่าชาวดอยหลวง ประจำปี 2562 อ.ดอยหลวง จว.ช.ร.
      -สำรวจข้อมูล ปรับปรุงแผนที่เดินดิน บ.ห้วยลึก ม.7 ต.เปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
      -ร่วมกันตั้งแบบเทคาน อาคารเอนกประสงค์ บ.ป่าสักงาม ม.9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร.
      -ร่วมทำแผนที่เดินดินและแบ่งโซนในการเก็บข้อมูล บ้านรักษ์พนา ม.9 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จว.ช.ร.
      -ฝึกระเบียบแถวตอนเด็กนักเรียนในโครงการร่วมฝึกลูกเสือ รร.ตชด.บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
      -ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ม.10 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
      -เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอดอยหลวง ประจำปี 2562 อำเภอดอยหลวง จว.ช.ร.
      -เข้าร่วมพิธีงานศพในพื้นที่ บ.ห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
      -พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อประสานงานและสำรวจข้อมูลต่างๆ บ.เวียงหมอก
      -เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอแม่จัน
      -เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 บ.ไคร้เดชบุญเรือง ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร.
      -ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการร้อยใจรักษ์ บ.ห้วยคุ ม.8 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
      -สำรวจพื้นที่เพื่อลงข้อมูลในแผนที่ เตรียมการเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจ บ.ห้วยลึก หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
      -ประชุมโครงการชุมชนเข็มแข็ง ปลอดยาเสพติด อบต.เวียง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จว.ช.ร.
      -อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ อ.ขุนตาล จว.ช.ร.
      -การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ รร.บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จว.ช.ร.  
      -พิธีเปิดโครงการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.ช.ร.
      -ร่วมการฝึกลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ รร.บ้านร้องก๊อ อ.แม่จัน จว.ช.ร.
      -เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครร่วมเก็บข้อมูลที่เศรษฐกิจ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.